Zakończono przebudowę chodnika w Krzeszowie

W ostatnim czasie odbył się odbiór zadania pn. „Przebudowa chodnika w
ciągu drogi powiatowej Nr 1069R w km 11+144 – 11+450 w miejscowości
Krzeszów”.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 297.526,91 zł, z czego ponad 235 tys. zł
stanowi dofinansowanie z budżetu państwa w ramach usuwania skutków klęsk
żywiołowych. Pozostała kwota to wkład własny Powiatu Niżańskiego.

Dzięki pozyskanym środkom przebudowano 306 mb chodnika, wykonano
kanalizację, ścieki krawężnikowe, ścieki skarpowe, umocniono skarpę oraz
zamontowano poręcza ochronne.

W odbiorze zadania udział wzięli Starosta Niżański Robert Bednarz, Wójt
Gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski, Przewodniczący Rady Powiatu
Sylwester Daśko, pracownicy Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg
Powiatowych w Nisku oraz przedstawiciel Wykonawcy.