Tylko do 29 lutego trwa nabór wniosków dla rolników – producentów kukurydzy

Zgodnie z § 13zzl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. przyjmuje wnioski o udzielenie pomocy finansowej dla producenta rolnego będącego producentem kukurydzy.

Pomoc finansowa będzie udzielana producentowi kukurydzy:

  • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 2022/2472;
  • który w 2023 r. złożył wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, o których mowa w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Panie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027;
  • któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Przepisy nie wymagają załączania do wniosku dokumentów potwierdzających sprzedaż kukurydzy.

Pomoc jest przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony
w terminie do dnia 29 lutego 2024 r. na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Wysokość pomocy będzie wyliczana jako iloczyn deklarowanej we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchni upraw kukurydzy (z wyłączeniem kukurydzy na kiszonkę) nie większej niż 100 ha i stawki pomocy wynoszącej:

  • 1 000 zł dla województw lubelskiego i podkarpackiego;

Składanie wniosków

Wnioski można składać bezpośrednio w kancelarii BP, listownie za pośrednictwem operatora pocztowego (np.: Poczta Polska) lub za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl.

Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy Biura Powiatowego ARiMR w Stalowej Woli zostały wydłużone. W tym tygodniu zapraszamy:

  • w dni robocze od 26 lutego do 28 lutego 2024 r. w godzinach 07:00 – 18:00;
  • w ostatnim dniu naboru, tj. 29 lutego 2024 r., od godziny 07:00 do 22:00 lub do ostatniego interesanta.