Trwa nabór uzupełniający uczestników do projektu pn. „Aktywni 30+”

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli  ogłasza V nabór uzupełniający uczestników na staż do projektu pn. „Aktywni 30+” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe
Uczestnikami projektu mogą zostać  osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli w wieku powyżej 29 roku życia (od dnia 30 urodzin), dla których został ustalony II profil pomocy,
należące do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:
  • osoby długotrwale bezrobotne (tj. pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy),
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3, tj. wykształcenie nie wyższe niż ponadgimnazjalne).
Okres odbywania stażu – do 6 miesięcy

Formularz rekrutacyjny można złożyć w dniach 16-21 maja 2019 r. w siedzibie PUP osobiście (w sekretariacie, pok. 36) lub drogą pocztową na adres Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli, ul. Romana Dmowskiego 8, 37-450 Stalowa Wola  (decyduje data wpływu do PUP) lub drogą elektroniczną na adres rzsw@praca.gov.pl (oryginał formularza należy dostarczyć do siedziby PUP w terminie naboru uzupełniającego, tj. do dnia 21 maja 2019 r.).