Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach Spółdzielczego Domu Kultury w okresie epidemii COVID- 19

                   SPÓŁDZIELCZY DOM KULTURY

                     Stalowa Wola,   ul. gen.  L. Okulickiego 32

                           tel. 15 810 98 15   www. sdk.stalowawola.pl      e-mail: sdkkultura@ gmail.com

REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIACH

SPÓŁDZIELCZEGO DOMU KULTURY
w Stalowej Woli w okresie epidemii COVID 19

 

Regulamin uczestniczenia w Wydarzeniach odbywających się w Spółdzielczym Domu Kultury
w Stalowej Woli na czas obowiązywania obostrzeń w stanie epidemii COVID-19 od dn. 01.10.2020 do odwołania. Zasady uczestniczenia
w Wydarzeniach w postaci opisowej zostaną umieszczone:

Ponadto w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są instrukcje dotyczące mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.

 1. Wejście na teren Spółdzielczego Domu Kultury w Stalowej Woli oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera szczególne zasady uczestniczenia
  w wydarzeniach artystycznych, spotkaniach, prelekcjach itp. (zwanych dalej „Wydarzeniami”) organizowanych przez Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli (zwany dalej „SDK”) oraz inne podmioty.
 3. Regulamin wprowadza się w celu wdrożenia „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych
  i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce” wydanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego”.
 4. Uczestnicy Wydarzeń zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących na terenie SDK zasad porządkowych powiązanych w szczególności z logistyką oraz bezpieczeństwem w trakcie trwania Wydarzeń, a także do stosowania się do wytycznych personelu SDK.
 5. Personel SDK jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnictwa w Wydarzeniu osobie, która nie przestrzega Regulaminu, zasad i wytycznych.
 6. Do udziału w Wydarzeniu jest uprawniona wyłącznie osoba, która według swojej najlepszej wiedzy nie jest osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2, nie przebywa na kwarantannie, ani też nie przebywa pod nadzorem epidemiologicznym.
 7. Każda osoba, mająca zamiar uczestniczyć w Wydarzeniu jest zobowiązana do wypełnienia Oświadczenia o stanie zdrowia i świadomości ryzyka (zwanego dalej „Oświadczeniem”) i przekazania go Personelowi SDK przed wejściem na Wydarzenie.
 8. Dane zawarte w Oświadczeniu zbierane są na wypadek stwierdzenia u którejś z osób uczestniczących w Wydarzeniu zakażenia SARS-CoV-2, w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zebrane dane mogą być przekazane Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.
 9. Dane osobowe podane w Oświadczeniu będą przechowywane przez okres 2 tygodni od daty zakończenia Wydarzenia.
 10. Na terenie SDK należy bezwzględnie przestrzegać obowiązku zakrywania ust i nosa. Można to zrobić za pomocą przyłbicy, maseczki jednorazowej, maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika. Obowiązek ten dotyczy także podczas wchodzenia na teren SDK, zajmowania miejsc i opuszczania obiektu; należy zachować dystans od innych osób wynoszący nie mniej niż 2 m w kolejce do wejścia i wyjścia, a w pozostałych przypadkach – nie mniej niż 1,5 m.
 11. Przy wejściu do budynku personel SDK może dokonywać pomiaru temperatury ciała. Dopuszcza się maksymalną temperaturę 38°C.
 12. Przed wejściem na teren Wydarzenia uczestnicy zobowiązani są do umycia rąk lub zdezynfekowania ich za pomocą środka dezynfekującego zapewnionego przez SDK.
 13. Personel SDK ma prawo odmówić wstępu osobie, która nie przestrzega wyżej wymienionych zasad lub ma temperaturę ciała przekraczającą dopuszczalną możliwą.
 14. SDK udostępnia uczestnikom Wydarzeń miejsca siedzące; miejsca powinny być zajmowane przy zachowaniu minimum jednego miejsca odstępu między widzami. Zakazane jest samowolna zmiana miejsc lub przestawianie krzeseł w inne miejsca. Personel SDK zastrzega sobie prawo do przesadzenia osób w inne jeśli nie jest zachowana odpowiednia separacja oraz w każdej innej sytuacji wynikającej z zachowania zasad bezpieczeństwa.
 15. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:
 • osoby, która uczestniczy w Wydarzeniu z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
 • osoby, która uczestniczy w koncercie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą
  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
 • osób z jednego gospodarstwa domowego.

16 .Uczestnicy Wydarzeń w SDK mają obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki itp.).

 1. Zasady uczestnictwa w Wydarzeniach organizowanych w SDK mogą być uzupełniane lub zmieniane w każdym czasie.
 2. Regulamin obowiązuje od dn. 01.09.2020 r. do odwołania.

 

                                                                                  Dyrektor Spółdzielczego Domu Kultury

          w Stalowej Woli

 

 


Źródło: SDK Stalowa Wola