Otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nisku po renowacji

fot. Robert Radzik

W dniu dzisiejszym miało miejsce oficjalne otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych po renowacji w Nisku.
W ramach przedsięwzięcia wykonano rozbiórkę starych budynków, wiat
oraz ogrodzenia. Powstała także wiata kontenerów oraz wiata do renowacji i magazynowania odpadów z odzysku. Ponadto wykonano drogę
wewnętrzną, plac magazynowy, plac edukacyjno-promocyjny, ciągi piesze,
wagę samochodową o udźwigu 15 ton, ogrodzenie  oraz sieci
wodociągowe i przyłącza sanitarne, a także sieci kablowe i instalacje
elektryczne. Na terenie punktu powstał także kontener socjalno-biurowy, a całość obiektu jest monitorowana przez zamontowane kamery.

Koszt całej inwestycji opiewa na ponad 1 mln zł – z czego gmina Nisko uzyskała dofinansowanie unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego w wysokości niemalże 50 procent.