OFICJALNE OTWARCIE NIŻAŃSKIEGO CENTRUM KULTURY „SOKÓŁ”

W piątek 1 marca 2019 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”. Budynek będący siedzibą tej instytucji kultury od blisko trzydziestu lat zyskał nowe oblicze. Wszystko to za sprawą projektu pod nazwą Przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku Niżańskiego Centrum Kultury “SOKÓŁ” , który został zrealizowany w ramach przedsięwzięcia Szlakiem dziedzictwa kulturowego, zabytków kultury i oferty kulturalnej MOF Stalowa Wola. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.4 Kultura.

W uroczystości otwarcia zmodernizowanego budynku wzięli udział zaproszeni goście, a w symbolicznym przecięciu wstęgi uczestniczyli – przedstawiciel Kurii Biskupiej w Sandomierzu – ks. Kanonik Andrzej Rusak,  Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – p. Krystyna Wróblewska, p. Paulina Miśko – Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm p. Rafała Webera, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego – p. Kamila Piech,Burmistrz Gminy i Miasta Nisko – p. Waldemar Ślusarczyk, Burmistrz Gminy i Miasta Nisko poprzedniej kadencji – p. Julian Ozimek, z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko poprzedniej kadencji – p. Teresa Sułkowska, Starosta Powiatu Niżańskiego – p. Robert Bednarz, Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu – p. Dominik Komada, wykonawca projektu budowlanego – p. Andrzej Gawlewicz,  wykonawca inwestycji – p. Kazimierz Koc, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku – p. Marcin Folta,  Skarbnik Gminy i Miasta Nisko – p.  Maria Nabrzeska, Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego GiM Nisko – p. Stanisława Szymonik orazDyrektor NCK „Sokół” – p. Alicja Sochacka. Po przecięciu wstęgi ks. Kanonik Andrzej Rusak poświęcił nowy obiekt, po czym wszyscy zaproszeni goście udali się na salę widowiskową. Pokazem możliwości technicznych nowego nagłośnienia i oświetlenia rozpoczęła się dalsza część programu.  Po czym gospodarze uroczystości powitali wszystkich przybyłych gości, a wśród nich znaleźli się: Wiceminister Sprawiedliwości – p. Marcin Warchoł, Posłanka na Sejm RP – p. Krystyna Wróblewska, p. Paulina Miśko – Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm p. Rafała Webera, Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego – p. Kamila Piech, Starosta Powiatu Niżańskiego – p. Robert Bednarz, Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego – p. Sylwester Daśko, radni Rady Powiatu Niżańskiego, Burmistrz Sandomierza  – p. Marcin Marzec, burmistrzowie i wójtowie  z terenu powiatu niżańskiego, Burmistrz i z-ca Burmistrza Gminy i Miasta Nisko poprzedniej kadencji – p. Julian Ozimek i p. Teresa Sułkowska, Burmistrz Ulanowa – p. Stanisław Garbacz, Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu – p. Dominik Komada, wykonawca projektu budowlanego – p. Andrzej Gawlewicz,  wykonawca inwestycji – p. Kazimierz Koc, księża proboszczowie z niżańskich parafii, na czele z ks. Dziekanem Ryszardem Zbyradem, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nisku – p. Marcin Folta, radni Rady Miejskiej poprzedniej i aktualnej kadencji, dyrektorzy instytucji publicznych z terenu Powiatu oraz Gminy i Miasta Nisko, przedstawiciele Służb Mundurowych z terenu Gminy i Miasta Nisko, Naczelnicy Wydziałów Starostwa Powiatowego w Nisku, Kierownicy Referatów Urzędu Gminy i Miasta Nisko, Przewodniczący Rad Osiedlowych naszego miasta i sołtysi z terenu Gminy Nisko, dyrektorzy zaprzyjaźnionych instytucji kultury oraz niżańskich szkół i placówek oświatowych, prezesi organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele mediów.

Po powitaniach nadszedł czas na podziękowania. Obecny Burmistrz Gminy i Miasta Nisko przedstawił informacje na temat projektu rozbudowy, wymieniając jednocześnie osoby zaangażowane i wpierające wszystkie etapy prowadzenia prac. Szczególne podziękowania skierowane były do władz poprzedniej kadencji – p. Juliana Ozimka oraz p. Teresy Sułkowskiej, którzy rozpoczęli dzieło rozbudowy NCK „Sokół”. Podziękowania złożone były także na ręce kierownika Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu – p. Dominika Komady, wykonawcy projektu budowlanego – p. Andrzeja Gawlewicza,  oraz wykonawcy inwestycji – p. Kazimierza Koca.

Podczas uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, składając gratulacje na ręce włodarza miasta oraz dyrektora NCK „Sokół”. Podsumowaniem inwestycji była prezentacja multimedialna pn. „Retrospekcja” przygotowana przez pracowników Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”, a na zakończenie uroczystości zaproszeni goście wysłuchali koncertu muzyki filmowej w wykonaniu Zespołu Kameralnego Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu.

A WSZYSTKO ZACZĘŁO SIĘ W 2013 ROKU…

Z uwagi na fatalny stan techniczny budynku, uniemożliwiający prowadzenie działalności kulturalnej, w 2013 r. Gmina i Miasto Nisko rozpoczęła działania zmierzające do rozbudowy i modernizacji budynku Niżańskiego Centrum Kultury „Sokół”. Przygotowania do tej inwestycji poprzedzone były wykupem sąsiadującej z NCK działki, uzyskaniem odpowiednich zgód i pozwoleń,  oraz sporządzeniem projektu budowlanego, który wykonany został przez mgr inż. architekta Andrzeja Gawlewicza.

Szansą na realizację tej inwestycji było podpisanie umowy partnerskiej  ze Stalową Wolą oraz Pysznicą, w ramach której realizowano wspólny projekt. W wyniku procedury przetargowej wyłoniony został wykonawca zadania – firma ZRB KOREM z Jeżowego. 15 września 2017 roku podpisana została umowa i rozpoczęto pierwsze prace. Wartość inwestycji to blisko 8 milionów złotych, w tym dofinansowanie w wysokości 2 milionów przyznane z RPO WP na lata 2014-2020.

W zakres inwestycji weszła budowa nowej części obiektu od strony północno – zachodniej budynku, w której elementem dominującym jest szkło, natomiast elementem łączącym starą i nową część są detale z czerwonej cegły. W trakcie rozbudowy odnowiono elewację starej części budynku, którą wzbogacono o płaskorzeźby muz. Na obu skrzydłach drzwi wyjściowych z sali widowiskowej umieszczono postacie sokolników w mundurach sokolich wykonane techniką metaloplastyczną z blachy miedzianej. Wewnątrz budynku powstały pracownie: muzyczna, fotograficzna, plastyczna oraz sala taneczna i sala multimedialna. W ramach projektu utworzono foyer, które zaadaptowane będzie na cele wystawiennicze. Sala widowiskowa i scena przeszły gruntowną modernizację. Scena została powiększona, zamontowano nowe, estetyczne fotele. Salę widowiskową wyposażono w nowoczesne oświetlenie, nagłośnienie, kurtynę, mechanizmy do scenografii oraz zaplecze magazynowo – garderobiane. Dzięki rozbudowie wyeliminowano bariery architektoniczne uniemożliwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do kultury (podjazd, wydzielone miejsce parkingowe, toaleta dla niepełnosprawnych). Ponadto teren i plac obok budynku wyposażono w elementy małej architektury, podświetloną elewację. Utworzono parking z 25 miejscami.

ZDJĘCIA: Kamil Żurawski

 Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji!

Żródło NCK Sokół Nisko