Kwalifikacja wojskowa w 2019 roku

W dniach od 25 lutego do 14 marca 2019 r. w budynku Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców przy ul. gen. L. Okulickiego 83 w Stalowej Woli zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla mieszkańców miasta Stalowej Woli.

Kwalifikacji wojskowej w 2019 r. podlegają:

– mężczyźni urodzeni w 2000 r.,

– mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999 którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

– osoby urodzone w latach 1998-1999, które zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kat. B 12 i B 24),

– kobiety urodzone w latach 1995-2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz pobierające lub kończące naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych,

– osoby, która ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby podlegające wezwaniu do stawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską w Stalowej Woli powinny zgłosić się w wyznaczonym w wezwaniu terminie.

W razie braku możliwości stawienia się na wezwanie w wyznaczonym dniu, należy ustalić inny termin w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stalowej Woli (tel. 15 643 34 17 lub 643 34 88 lub 643 34 87).

W przypadku nieobecności adresata wzywa się członków rodziny lub inne osoby do udzielenia informacji o miejscu pobytu osoby wezwanej, poprzez złożenie oświadczenia w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stalowej Woli, (pokój 22 lub 32).

 źródło: Urząd Miasta Stalowa Wola