Europejski dzień przeciwko handlowi ludźmi

Nasilenie handlu ludźmi w Polsce zaobserwowano na początku lat 90. XX i od tego czasu jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom. Handel ludźmi to przestępstwo w większości o charakterze transgranicznym, popełniane na terytorium kilku krajów. Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej i Azji do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar, głównie zza wschodniej granicy, ale i dalekiej Azji wykorzystywanych głównie pracy przymusowej oraz prostytucji.

Współczesne niewolnictwo przybiera różne formy. Dotychczas dominującą formą była tzw. eksploatacja seksualna, która ustępuje miejsca pracy przymusowej. W dalszej kolejności jest zmuszanie do prostytucji, wykorzystanie w przemyśle erotycznym, żebractwie, do popełniania przestępstw, zawierania przymusowych małżeństw przy użyciu różnorodnych metod i środków w celu wykorzystania nawet za zgodą ofiary.

Zwalczaniem tego przestępstwa w polskiej Policji zajmują się komórki właściwe do walki z handlem ludźmi i przeszkoleni policjanci. W celu podniesienia kwalifikacji, wymiany doświadczeń i zapoznania się z aktualnym stanem przestępności w Polsce biorą oni udział dniach 16 – 18.10.2019 r. w konferencji organizowanej w Poroninie przez Wydział do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP z udziałem partnerów zagranicznych z USA, Wielkiej Brytanii, Ukrainy oraz partnerów krajowych – organizacji pozarządowych wspierających ofiary handlu ludźmi. Jednym z tematów przedsięwzięcia było omówienie przebiegu największej dotychczas operacji FORT realizowanej wspólnie przez brytyjskich i polskich policjantów w sprawie wykorzystania na terenie Wielkiej Brytanii Polaków do pracy przymusowej. Podziękowania za udział polskich policjantów w działaniach i za całość polsko-brytyjskiej współpracy osobiście złożył w dniu 20.09.2019 Sir Philip Rutnam, Stały Sekretarz w brytyjskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych podczas spotkania Grupy Zadaniowej do spraw realizacji Action Plan for Poland.

Z uwagi na skalę zjawiska przestępstwa handlu ludźmi i jego dochodowość, które jest trzecim, po broni i narkotykach, najbardziej dochodowym przestępstwem na świecie i dotyczy każdego regionu świata, w jego zwalczanie i zapobieganie coraz częściej na arenie światowej i europejskiej angażują się międzynarodowe instytucje i organizacje. Handel ludźmi jest przestępstwem zwalczanym przez wszystkie kraje UE różnymi działaniami. To zbrodnia bez granic, dlatego też kraje europejskie zjednoczone w Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) oraz EUROPOL połączyły siły, aby w dniu 17 października 2019 r. rozpocząć kampanię prewencyjną dotyczącą handlu ludźmi, w której weźmie udział EUCPN i 24 kraje europejskie.

Celem kampanii jest poinformowanie o przestępstwie handlu ludźmi, o tym, że każdy może być lub stać się ofiarą tego przestępstwa. Ponadto kampania uświadamia potencjalne ofiary, że mają one unijne prawa: pomoc i wsparcie, ochronę, odszkodowanie, prawa człowieka i prawa pracy, okres na zastanowienie się i prawa pobytu oraz prawo do reintegracji. Zadaniem kampanii jest także wskazanie instytucji, organizacji i miejsc, w których można znaleźć pomoc i ochronę.

W ramach kampanii materiały informacyjne dotyczące zjawiska handlu ludźmi, jak nie stać się jego ofiarą i gdzie zgłosić się o pomoc w przypadku podejrzenia bycia ofiarą będą rozpowszechniane na lotniskach, w środkach transportu publicznego, centrach handlowych, stacjach paliw, przejściach granicznych i ambasad.

W Polsce informację o zdarzeniach mogących wyczerpywać znamiona przestępstwa handlu ludźmi, pedofilii oraz pornografii z udziałem małoletniego można przesłać na funkcjonującą od 2014 r. w Wydziale do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP skrzynkę e-mailową handelludzmibsk@policja.gov.pl. lub zadzwonić na telefon zaufania: 664 974 934. Przekazywane informacje są weryfikowane przez policjantów WHL BK KGP i przekazywane do jednostek terenowych i partnerów zagranicznych celem podjęcia czynności przez właściwe podmioty.

Pomoc ofiarom handlu ludźmi świadczą poniższe organizacje pozarządowe:

Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu „La Strada” 00-956 Warszawa 10 tel./fax (+ 48 22) 622 19 85 tel. zaufania: (+ 48 22) 628 99 99www.strada.org.pl e-mail: strada@strada.org.pl  

Armii Zbawienia ul. Ząbkowska 13/13 03-736 Warszawa tel.:+48 697 610 001www.armia-zbawienia.pl facebook.com/salvationarmypoland  

YouCanFree.Us Polska ul. Elektronowa 10 03-219 Warszawa, kom. +48 518300011 e-mail: biuro@youcanfree.uswww.youcanfreeus.pl  

Fundacja Light House ul. kpt. Stefana Pogonowskiego 90/2/1 90-569 Łódź tel.: 881223333 e-mail: biuro@fundacjalighthouse.pl fundacjalighthouse.pl  

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ul. Mazowiecka 12/25 00-048 Warszawa tel.:22 616 02 68 faks: 22 616 03 14 e-mail: biuro@fdds.plhttps://fdds.pl

ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych skr. poczt. 127 00-958 Warszawa 66 numery linii wsparcia 22 654 70 70 – z telefonów stacjonarnych w Polsce 00 48 22 654 70 70 – gdy dzwonisz z zagranicy +48 22 654 70 70 – jeśli dzwonisz z telefonu komórkowego 116 000 – telefon w sprawie zaginionego dziecka i nastolatka fax (+48 22) 654 79 73www.zaginieni.pl e-mail: biuro@zaginieni.pl

(Biuro Kryminalne KGP)


Źródło KPP Stalowa Wola