Będą zwalczać szczury i myszy na terenie miasta

Od 2 do 30 listopada 2019 r. zostanie przeprowadzona obowiązkowa deratyzacja na terenie Stalowej Woli, polegająca na wyłożeniu preparatów do zwalczania gryzoni w miejscach ich występowania.

Deratyzacji podlegają wszystkie obiekty, w szczególności: altany śmietnikowe, korytarze piwniczne, komory i węzły cieplne, pomieszczenia gospodarcze, w szczególności: magazyny, składy, wiaty oraz obiekty, w których przeprowadzana jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.

Deratyzacja ma na celu zapobieganie powstawaniu chorób przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji, spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych podmiotach władających nieruchomościami, na własny koszt.

Przy przeprowadzeniu deratyzacji należy zastosować się do poniższych zasad:

  • do dnia rozpoczęcia odszczurzania należy zaopatrzyć się w trutkę,
  • przed przystąpieniem do akcji powinno się oczyścić z odpadów i śmieci podwórza, śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla szczurów oraz uniemożliwić gryzoniom dostęp do wody,
  • najpóźniej w dniu 2 listopada 2019 r. należy wyłożyć trutkę wg pouczenia dołączonego do każdego opakowania w miejscach, gdzie pojawiają się gryzonie, umieszczając jednocześnie w tych miejscach komunikat o wyłożeniu trutki wraz z informacją o grożącym niebezpieczeństwie otrucia ludzi i zwierząt,
  • wyłożone trutki należy pozostawić co najmniej do dnia 30 listopada 2019 r. uzupełniając je w miarę spożywania przez gryzonie,
  • w czasie wyłożenia trutki uniemożliwić dostęp ludzi do miejsc, w których wyłożono trutki, a zwierzęta domowe trzymać w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem dla ptactwa,
  • w czasie wyłożenia preparatów należy dokonywać codziennych oględzin miejsc, w których został wyłożony preparat i na bieżąco usuwać padłe gryzonie, przekazując je do zakładów uprawnionych w zakresie unieszkodliwiania zwłok zwierząt,
  • po zakończeniu akcji deratyzacji trutkę należy zebrać, a w przypadku stwierdzenia dalszej obecności gryzoni wykładać aż do momentu kiedy przestanie być przez nie zjadana,
  • po zakończeniu akcji deratyzacji należy usunąć komunikat o wyłożeniu trutki wraz z informacją o grożącym niebezpieczeństwie otrucia ludzi i zwierząt.

źródło: UM Stalowa Wola