Weź udział w rowerowej grze miejskiej “Śladami historii Zakładów Południowych”

Już w sobotę odbędzie się rowerowa gra miejska “Śladami historii Zakładów Południowych – wizyta Prezydenta Mościckiego w Stalowej Woli”. Start imprezy o godz 15.00 na parkingu przed dawną Dyrekcją Zakładów Południowych (HSW) ul. Kwiatkowskiego 1. Zapisy dokonywać się będą pól godziny wcześniej przed rozpoczęciem ( godz. 14.30).

Rowerowa gra miejska organizowana jest w ramach obchodów 80. rocznicy poświęcenia
Zakładów Południowych. Jej celem jest przybliżenie historii powstania Zakładów Południowych, a w szczególności faktów związanych z wizytą prezydenta Ignacego Mościckiego podczas uroczystości ich poświęcenia w dniu 14 czerwca 1939 roku.

WARUNKI UCZESTNICTWA W GRZE OSÓB NIEPEŁNOLETNICH
Dzieci do lat dziesięciu mogą brać udział w grze wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
Uczestnicy w wieku 10 – 18 lat powinni posiadać kartę rowerową oraz pisemną zgodę
opiekunów prawnych na udział w grze lub być pod ich opieką.
W każdym zespole powinna być przynajmniej jedna pełnoletnia osoba. Wykluczony jest
udział w grze zespołu składającego się wyłącznie z osób niepełnoletnich.

WARUNKI UDZIAŁU W GRZE
1. W czasie gry obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania przepisów ruchu
drogowego. Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim w związku z czym uczestnicy są
proszeni
o zachowanie szczególnej ostrożności.
2. W przypadku naruszenia przez uczestnika lub zespół zasad ruchu drogowego, złamania
zasad fair play bądź utrudniania gry innym uczestnikom, organizator ma prawo
do wykluczenia go z gry w dowolnym momencie jej trwania. Decyzja organizatora w tej
kwestii jest ostateczna.
3. Uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
4. Organizator nie zapewnia opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków.
5. Uczestnicy gry na trasie mogą poruszać się wyłącznie na rowerach i pieszo.
6. Członkowie zespołu muszą przemieszczać się po trasie i wykonywać zadania razem.
7. W trosce o własne bezpieczeństwo uczestnicy mają obowiązek posiadać kaski
rowerowe.
8. Organizator zaleca zabranie ze sobą zabezpieczenia do pozostawienia roweru.
9. Udział w grze jest bezpłatny.
10. Uczestnik gry biorąc w niej udział akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża
zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz umieszczenia na stronie
internetowej bądź w mediach społecznościowych imienia, nazwiska oraz miejsca
zamieszkania. Każdy uczestnik w każdym czasie ma prawo wglądu do swoich danych,
do ich poprawienia oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Wskazane cofnięcie
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem. Wyniki z danymi osobowymi mogą zostać wykorzystane
przez organizatora, prasę, radio i telewizję.
11. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na wykorzystanie zdjęć i materiałów filmowych
z wizerunkiem dziecka, wykonanych podczas gry.
12. Rodzice/opiekunowie wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych
osobowych dziecka przez organizatorów na cele związane z przeprowadzeniem gry.
ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia zespołów będą przyjmowane w dniu 15 czerwca 2019 r. od godz. 14.30 w biurze
organizacyjnym na parkingu przed dawną Dyrekcją Zakładów Południowych (HSW) przy
ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli.
Podczas zgłoszenia należy podać:
1. nazwę zespołu,
2. imię, nazwisko oraz rok urodzenia każdego uczestnika zespołu,
3. numer telefonu komórkowego, który będzie aktywny podczas trwania gry (przynajmniej
jednego z uczestników zespołu).
PRZEBIEG GRY
1. Zadaniem zespołów jest odwiedzenie wskazanych przez organizatora miejsc i wykonanie
zadań związanych z tematem gry. Za każde poprawnie wykonane zadanie zespół
otrzymuje 1 punkt. Szybkość czasu przejazdu nie jest brana pod uwagę.
2. Zespoły mogą realizować zadania w dowolnej kolejności w godzinach 15.00 – 17.30.
3. Uczestnicy muszą okazać Karty odpowiedzi organizatorowi na mecie do godz. 17.30.

NAGRODY
Wszystkie zespoły, które ukończą grę, po stwierdzeniu przez organizatora prawidłowego
wykonania zadań wezmą udział w losowaniu nagród.
UWAGI KOŃCOWE
1. W kwestiach dotyczących przebiegu gry nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem,
a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu, głos rozstrzygający należy
do organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionej zmiany Regulaminu.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Działając na podstawie art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujmy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli,
ul. 1 Sierpnia 9, 37-450, Stalowa Wola.
2. Zgodnie z klauzulą informacyjną RODO MDK, zamieszczoną na stronie internetowej
https://www.mdkstalowawola.pl/2018/06/29/miejski-dom-kultury/sprawy-
publiczne/rodo-klauzula-informacyjna/ dane osobowe pozyskane podczas zapisów będą
wykorzystane jedynie do celów organizacji Rowerowej gry miejskiej „Śladami historii
Zakładów Południowych – wizyta Prezydenta Mościckiego w Stalowej Woli” i nie będą
udostępniane osobom trzecim.
3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Rowerowej grze
miejskiej „Śladami historii Zakładów Południowych – wizyta Prezydenta Mościckiego
w Stalowej Woli”. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zgłoszenie się
i uczestnictwo w imprezie.
4. Przetwarzanie danych, w związku z udziałem w Rowerowej grze miejskiej „Śladami
historii Zakładów Południowych – wizyta Prezydenta Mościckiego w Stalowej Woli”,
obejmuje także:
– publikację imienia i nazwiska uczestnika/ uczestników, w przypadku, gdy zostanie/
zostaną nagrodzeni, w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą
informacje o wydarzeniu,
– zarejestrowanie w czasie imprezy, utrwalenie na nośnikach audiowizualnych jego/ ich
wizerunku (wizerunku podopiecznego/ podopiecznych) i danych w materiałach
wydawanych i rozpowszechnianych publicznie i niepublicznie, w każdej formie
i technice, w nieograniczonym czasem i przestrzenią polu eksploatacji, służące
pośrednio lub bezpośrednio promocji wydarzenia.