Powiat Niżański w 2019 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że Powiat Niżański w 2019
roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”,
przyjmując rolę Realizatora programu.
Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier
ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym,
zawodowym i w dostępie do edukacji.
W 2019 r. program obejmuje następujące obszary wsparcia w poszczególnych
Modułach:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu.
Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B adresowana do osób z
dysfunkcja narządu ruchu.
Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B adresowana do osób z
dysfunkcją narządu słuchu w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza
migowego.
Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego
samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu dla osób z dysfunkcja narządu
słuchu.

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie
informacyjnym:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych.
Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach
programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz
oprogramowania dla osób z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w
komunikowaniu się za pomocą mowy.
Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu
elektronicznego.

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne
rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.
Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy
kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej
na III poziomie jakości).
Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub
oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez
zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką
Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego
typu opieką.
Wnioski w ramach Modułu I należy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2019 r.
(dotyczy to wszystkich obszarów Modułu I).

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski dotyczące roku akademickiego 2018/2019 należało składać w terminie do
dnia 30 marca 2019 r. (dla wniosków Modułu II).
Wnioski dotyczące roku akademickiego 2019/2020 należy składać w terminie
do dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków Modułu II).

Szczegółowe informacje odnośnie programu można uzyskać w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku ul. Kościuszki 7 lub pod numerem telefonu:
(15) 841 63 68.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej
www.pcpr-nisko.pl w zakładce: „Aktywny samorząd”.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nisku