Otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nisku

W Nisku miało miejsce oficjalne otwarcie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych po renowacji. Na inwestycję pozyskano środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego.